بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / امتحانات 89-92(225) - 30000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / مقدمه (28) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل اول - اقسام عقد (40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل دوم - اصل حاکمیت اراده (16) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل سوم - شرایط اساسی صحت معامله (62) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل چهارم - آثار عقد(24) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل پنجم - شروط ضمن عقد (22) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل ششم - عدم اجرای تعهد و آثار آن (10) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل هفتم - سقوط تعهدات (22) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / آزمون خودسنجي 1 (40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / آزمون خودسنجي نیمسال اول93-92 (40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 93-92 (40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / نیمسال اول 94-93(40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / نیمسال دوم 94-93(40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / تابستان 94(40) - 6000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / نیمسال اول 95-94(40) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 729 (در 16 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 120000 و با تخفیف: 96000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  96000  ریال


خرید آنلاین