بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / امتحانات 92-89(225) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / مقدمه(28) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل اول - اقسام عقد(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل دوم  - اصل حاکمیت اراده(16) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل سوم - شرایط اساسی صحت معامله(62) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل چهارم - آثار عقد(24) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل پنجم - شروط ضمن عقد(22) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل ششم - عدم اجرای تعهد و آثار آن(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / فصل هفتم - سقوط تعهدات(22) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / آزمون خودسنجي 1(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / آزمون خودسنجي نیمسال اول93-92(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 93-92(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / نیمسال اول 94-93(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / نیمسال دوم 97-93(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / تابستان 94(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها / نیمسال اول 97-95(40) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 729 (در 16 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 210000 و با تخفیف: 168000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  168000  ریال


خرید آنلاین