بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / امتحانات 92-89(210) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / مقدمه - حقوق مالی(14) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / فصل اول - انواع مال(20) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / فصل دوم - مالکیت(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / فصل سوم - شاخه‌های مالکیت(18) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / آزمون جامع (1)(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / آزمون جامع (2)(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / نیمسال اول 94-93(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / نیمسال دوم 97-93(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت / نیمسال اول 97-95(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 442 (در 10 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 150000 و با تخفیف: 128000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  128000  ریال


خرید آنلاین