بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین / امتحانات 89-92(210) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین / نیمسال اول 94-93(20) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین / نیمسال دوم 94-93(20) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین / نیمسال اول 95-94(20) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 270 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 48000 و با تخفیف: 43000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  43000  ریال


خرید آنلاین