بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین / امتحانات 92-89(210) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین / نیمسال اول 94-93(20) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین / نیمسال دوم 97-93(20) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین / نیمسال اول 97-95(20) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 270 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 90000 و با تخفیف: 81000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  81000  ریال


خرید آنلاین