بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق جزای عمومی 1 / امتحانات 91-89(230) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق جزای عمومی 1 / نیمسال اول 94-92(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق جزای عمومی 1 / نیمسال دوم 97-92(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق جزای عمومی 1 / تابستان 94(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق جزای عمومی 1 / نیمسال اول 97-95(40) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 390 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 100000 و با تخفیف: 90000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  90000  ریال


خرید آنلاین