بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / امتحانات 91-89(200) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / نیمسال اول 93(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / نیمسال دوم 97-93(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل اول - تألیفی - ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل اول - پیام نور - ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران(13) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل دوم - تألیفی - اصول و مبانی کلی و بنیادین نظام سیاسی ایران(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل دوم - پیام نور - اصول و مبانی کلی و بنیادین نظام سیاسی ایران(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل سوم - تألیفی- حقوق ملت  (5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل سوم- پیام نور - حقوق ملت(8) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل چهارم - تألیفی - نهاد رهبری(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل چهارم - پیام نور - نهاد رهبری(16) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل پنجم - تألیفی - قوه مقننه(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل پنجم - پیام نور - قوه مقننه(28) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل ششم - تألیفی - قوه مجریه(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل ششم - پیام نور - قوه مجریه(45) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل هفتم - تألیفی - قوه قضائیه(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل هفتم - پیام نور - قوه قضائیه(24) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل هشتم - تألیفی - نهادهای خاص اعمال کننده حاکمیت(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / فصل هشتم - پیام نور - نهادهای خاص اعمال کننده حاکمیت(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / نیمسال اول 92(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / آزمون نیمسال دوم 92(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اساسی 2 / نیمسال اول 97-94(40) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 614 (در 22 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 270000 و با تخفیف: 202000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  202000  ریال


خرید آنلاین