بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اداری 1 / امتحانات 91-89(150) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اداری 1 / نیمسال اول 94-92(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اداری 1 / نیمسال دوم 97-92(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حقوق / حقوق اداری 1 / نیمسال اول 97-95(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 240 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 48000 و با تخفیف: 43000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  43000  ریال


خرید آنلاین