بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / سازشناسی (ایرانی و سمفونیک) / امتحانات 94-87 (159 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / سازشناسی (ایرانی و سمفونیک) / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / سازشناسی (ایرانی و سمفونیک) / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / مبانی اتنوموزیکولوژی / امتحانات 94-87 (60 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / مبانی اتنوموزیکولوژی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / مبانی اتنوموزیکولوژی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / مبانی نظری موسیقی ایرانی / امتحانات 94-87 (157 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / مبانی نظری موسیقی ایرانی / امتحانات 95 (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / مبانی نظری موسیقی ایرانی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / مبانی نظری موسیقی جهانی / امتحانات 94-87 (156 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / مبانی نظری موسیقی جهانی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / مبانی نظری موسیقی جهانی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 721 (در 13 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 138000 و با تخفیف: 110000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  110000  ریال


خرید آنلاین