بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / ایستایی و فن ساختمان / امتحانات 94-86 (257 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / ایستایی و فن ساختمان / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان / امتحانات 94-86 (247 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / سیستم های ساختمانی در معماری / امتحانات 94-86 (247 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / سیستم های ساختمانی در معماری / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / مواد و مصالح / امتحانات 94-86 (247 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / مواد و مصالح / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / طراحی فنی و اجزا ساختمان / امتحانات 94-86 (246 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / طراحی فنی و اجزا ساختمان / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / مدیریت کارگاهی / امتحانات 94-86 (231 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / مدیریت کارگاهی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-87 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1900 (در 14 بسته و 7 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 210000 و با تخفیف: 168000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  168000  ریال


خرید آنلاین