بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / امتحانات 93-87(360) - 20000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال دوم 94(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال اول 94(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال اول 97-95(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال دوم 97-95(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 480 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 44000 و با تخفیف: 40000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  40000  ریال


خرید آنلاین