بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / امتحانات 93-87(360) - 40000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال دوم 94(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال اول 94(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال اول 97-95(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال دوم 97-95(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 480 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 80000 و با تخفیف: 72000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  72000  ریال


خرید آنلاین