بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پژوهش علوم اجتماعی / روش تحقیق / امتحانات 94-86 (263 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پژوهش علوم اجتماعی / روش تحقیق / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پژوهش علوم اجتماعی / نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پژوهش علوم اجتماعی / نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پژوهش علوم اجتماعی / آمار و ریاضی / امتحانات 94-86 (268 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پژوهش علوم اجتماعی / آمار و ریاضی / امتحانات 95 (29 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پژوهش علوم اجتماعی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (268 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پژوهش علوم اجتماعی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1188 (در 8 بسته و 4 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 180000 و با تخفیف: 153000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  153000  ریال


خرید آنلاین