بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پرستاری / پرستاری بهداشت و جامعه / امتحانات 92-86 (139 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پرستاری / پرستاری داخلی و جراحی / امتحانات 92-86 (267 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پرستاری / پرستاری داخلی و جراحی / مفاهیم آزمونهای گذشته (درسنامه شریف نیا و drs سمیه غفاری) (100 تست) - قیمت: 10000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پرستاری / پرستاری داخلی و جراحی / گوارش (درسنامه شریف نیا و drs سمیه غفاری) (210 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پرستاری / پرستاری کودکان / امتحانات 92-86 (135 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پرستاری / پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان / امتحانات 92-86 (127 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-پرستاری / روان پرستاری / امتحانات 92-86 (131 تست) - قیمت: 20000 ریال

تعداد کل تست ها: 1109 (در 7 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 150000 و با تخفیف: 128000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  128000  ریال


خرید آنلاین