بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / تاریخ شهر در ایران / امتحانات 94-91 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / تاریخ شهر در ایران / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / درک عمومی معماری / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / درک عمومی معماری / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / درک عمومی معماری منظر / امتحانات 94-86 (180 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / درک عمومی معماری منظر / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / دروس تاریخ و مبانی نظری / امتحانات 94-86 (264 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / دروس تاریخ و مبانی نظری / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / دروس فنی ساختمان / امتحانات 94-86 (267 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / دروس فنی ساختمان / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / مبانی بازسازی پس از سانحه / امتحانات 94-86 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / مبانی بازسازی پس از سانحه / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 93-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1461 (در 14 بسته و 7 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 219000 و با تخفیف: 175000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  175000  ریال


خرید آنلاین