بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آیین نگارش و ویرایش 2 / امتحانات 92-89(229) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آیین نگارش و ویرایش 2 / نیمسال اول 97-93(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آیین نگارش و ویرایش 2 / نیمسال دوم 97-93(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 289 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 42000 و با تخفیف: 38000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  38000  ریال


خرید آنلاین