بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-آموزش علوم تجربی / زیست شناسی تکوینی / امتحانات 91-89 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-آموزش علوم تجربی / زیست شناسی تکوینی / نیمسال اول 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-آموزش علوم تجربی / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-آموزش علوم تجربی / روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-آموزش علوم تجربی / آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی 1 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-آموزش علوم تجربی / اکولوژی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-آموزش علوم تجربی / زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 و آزمایشگاه / نیمسال اول 97-94 (35 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 285 (در 7 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 42000 و با تخفیف: 36000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  36000  ریال


خرید آنلاین