بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / سال های 94-86(300) - 30000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / امتحانات 95(30) - 15000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / امتحانات 96(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 360 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 51000 و با تخفیف: 46000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  46000  ریال


خرید آنلاین