بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) / سال های 94-86(300) - 60000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) / امتحانات 95(30) - 30000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) / امتحانات 96(30) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) / امتحانات 97(33) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 393 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 130000 و با تخفیف: 117000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  117000  ریال


خرید آنلاین