بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / رشد و یادگیری حرکتی / امتحانات 94-86(180) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / رشد و یادگیری حرکتی / امتحانات 95(20) - 6000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی / رشد و یادگیری حرکتی / امتحانات 96(20) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 220 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 32000 و با تخفیف: 29000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  29000  ریال


خرید آنلاین