بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / اصول زراعت / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / اصول زراعت / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / علفهای هرز و کنترل آنها / امتحانات 94-86 (267 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / علفهای هرز و کنترل آنها / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / گیاه شناسی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / گیاه شناسی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / اصول باغبانی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / اصول باغبانی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1526 (در 11 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 195000 و با تخفیف: 156000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  156000  ریال


خرید آنلاین