بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / پارت و ساسانی / امتحانات 94-86(179) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / پارت و ساسانی / امتحانات 95(20) - 6000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی / پارت و ساسانی / امتحانات 96(20) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 219 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 32000 و با تخفیف: 29000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  29000  ریال


خرید آنلاین