بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی شیمی / اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی شیمی / برنامه سازی کامپیوتر / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی شیمی / شیمی فیزیک مهندسی شیمی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی شیمی / ریاضی 1 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی شیمی / ریاضی 1 / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مهندسی شیمی / شیمی آلی 1 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 135 (در 6 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 33000 و با تخفیف: 28000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  28000  ریال


خرید آنلاین