بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / اکولوژی عمومی / امتحانات 94-86 (204 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / اکولوژی عمومی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / اکولوژی عمومی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست / امتحانات 94-86 (205 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / اصول و روش های برنامه ریزی درسی / امتحانات 94-88 (140 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / اصول و روش های برنامه ریزی درسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / اصول و روش های برنامه ریزی درسی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست / امتحانات 94-88 (145 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / آمار و روش های تحلیل سیستم ها / امتحانات 94-89 (150 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / آمار و روش های تحلیل سیستم ها / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / روش های آماری / امتحانات 94-86 (206 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / روش های آماری / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / ارزیابی توان محیط ز یست / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / ارزیابی توان محیط ز یست / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست / مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1335 (در 20 بسته و 8 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 204000 و با تخفیف: 163000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  163000  ریال


خرید آنلاین