بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / مرتعداری / امتحانات 94-86 (268 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / مرتعداری / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / ارزیابی و اندازه گیری مرتع / امتحانات 94-86 (266 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / ارزیابی و اندازه گیری مرتع / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / حفاظت خاک و آبخیزداری / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / حفاظت خاک و آبخیزداری / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / ژئومورفولوژی و زمین شناسی / امتحانات 94-86 (239 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / ژئومورفولوژی و زمین شناسی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / هیدرولوژی کاربردی / امتحانات 94-86 (261 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / هیدرولوژی کاربردی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / اصلاح و توسعه مراتع / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / اصلاح و توسعه مراتع / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / جامعه شناسی روستایی / امتحانات 94-86 (268 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / جامعه شناسی روستایی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / شناسایی گیاهان مراتعی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) / شناسایی گیاهان مراتعی / امتحانات 93-86 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال

تعداد کل تست ها: 2620 (در 18 بسته و 9 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 385000 و با تخفیف: 308000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  308000  ریال


خرید آنلاین