بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی / ایمنی شناسی عمومی / امتحانات 92-86 (326 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی / بیوشیمی / امتحانات 92-86 (188 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی / زیست شناسی سلولی و مولکولی / امتحانات 92-86 (185 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی / میکروب شناسی / امتحانات 92-86 (92 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی / زبان انگلیسی / امتحانات 92-86 (276 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 1067 (در 5 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 115000 و با تخفیف: 104000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  104000  ریال


خرید آنلاین