بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-آموزش بهداشت / بهداشت عمومی / امتحانات 92-86 (275 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-آموزش بهداشت / جامعه شناسی / امتحانات 92-86 (207 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-آموزش بهداشت / روانشناسی / امتحانات 92-86 (208 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-آموزش بهداشت / زیست شناسی عمومی / امتحانات 92-86 (105 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-آموزش بهداشت / زبان انگلیسی / امتحانات 92-86 (279 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 1074 (در 5 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 120000 و با تخفیف: 108000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  108000  ریال


خرید آنلاین