بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / تفکر و پژوهش / بسته 1 (40 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / قرآن / بسته 1 (125 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / قرآن / امتحانات 92 (267 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / قرآن / بسته 2 (118 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / هدیه های آسمانی / بسته 1 (169 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / هدیه های آسمانی / بسته 2 (173 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / ریاضی / بسته 1 (449 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / ریاضی / امتحانات 92 (489 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / مطالعات اجتماعی / بسته 1 (261 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / مطالعات اجتماعی / امتحانات 92 (219 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / مطالعات اجتماعی / بسته 2 (193 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / علوم / بسته 1 (486 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / علوم / امتحانات 92 (278 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / فارسی / بسته 1 (283 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / فارسی / امتحانات 92 (290 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / فارسی / بسته 2 (317 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 4157 (در 16 بسته و 7 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 201000 و با تخفیف: 161000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  161000  ریال


خرید آنلاین