بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-آزمون پیشرفت تحصیلی ششم / اجتماعی / امتحانات 92 (251 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-آزمون پیشرفت تحصیلی ششم / علوم / امتحانات 92 (292 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-آزمون پیشرفت تحصیلی ششم / فارسی / امتحانات 92 (229 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-آزمون پیشرفت تحصیلی ششم / هدیه های آسمانی / امتحانات 92 (217 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 989 (در 4 بسته و 4 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 60000 و با تخفیف: 54000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  54000  ریال


خرید آنلاین