بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مهندسی فناوری اطلاعات 1 / امتحانات 97-89 (305 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / سیستم های عامل ، اصول سیستم های عامل / امتحانات 97-89 (350 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / معماری کامپیوتر , معماری کامپیوتر و سازمان آن / امتحانات 97-89 (245 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ساختمان داده ها , ساختمان داده ها و الگوریتمها / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / سیستم های چند رسانه ای , محیطهای چند رسانه ای / امتحانات 97-89 (220 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم / امتحانات 97-89 (259 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / معادلات دیفرانسیل / امتحانات 93-89 (136 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / معادلات دیفرانسیل / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 97-95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مدارهای منطقی / امتحانات 93-90 (166 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مدارهای منطقی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مدارهای منطقی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / فیزیک پایه 1 / امتحانات 92-89 (138 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / فیزیک پایه 1 / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / فیزیک پایه 1 / نیمسال دوم 97-93 (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / فیزیک پایه 2 / امتحانات 92-89 (158 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / فیزیک پایه 2 / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / فیزیک پایه 2 / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ریاضی 2 ، ریاضی کاربردی 1 / امتحانات 97-89 (165 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ساختمان گسسته / امتحانات 93-88 (183 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ساختمان گسسته / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ساختمان گسسته / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مصالح ساختمانی و آزمایشگاه / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / اقتصاد مهندسی / نیمسال اول 97-93 (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / اقتصاد مهندسی / نیمسال دوم 93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / اقتصاد مهندسی / تابستان 94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / اقتصاد مهندسی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ریاضی عمومی 1 / نیمسال دوم 93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ریاضی عمومی 1 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ریاضی عمومی 1 / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / برنامه سازی رایانه / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مدیریت و کنترل پروژه / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مدیریت و کنترل پروژه / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مدیریت و کنترل پروژه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مدیریت و کنترل پروژه / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / اجرای متره و برآورد / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ارزیابی کار و زمان / نیمسال دوم 93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ارزیابی کار و زمان / تابستان 94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / ارزیابی کار و زمان / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / تجزیه و تحلیل سیستم ها / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / تجزیه و تحلیل سیستم ها / تابستان 94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / آمار و احتمال مهندسی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / تحقیق در عملیات1 / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / طرح ریزی واحدهای صنعتی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / کنترل کیفیت آماری / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / مدیریت مهندسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی / علم مواد / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 3468 (در 50 بسته و 28 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 433000 و با تخفیف: 303000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  303000  ریال


خرید آنلاین