بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / زبان تخصصی / امتحانات 97-88 (289 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مهندسی فناوری اطلاعات 1 / امتحانات 97-89 (305 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مبانی فناوری اطلاعات / امتحانات 97-88 (438 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / سيستم هاي اطلاعات مديريت / امتحانات 97-89 (280 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / شیوه ارائه مطالب / امتحانات 97-89 (238 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / امتحانات 93-90 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری 1 / امتحانات 97-89 (307 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / سیستم های عامل ، اصول سیستم های عامل / امتحانات 97-89 (350 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / گرافیک کامپیوتری , گرافیک کامپیوتری 1 / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مهندسی نرم افزار 2 / امتحانات 97-89 (253 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / معماری کامپیوتر / امتحانات 93-89 (245 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / معماری کامپیوتر / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ساختمان داده ها / امتحانات 93-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ساختمان داده ها / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ساختمان داده ها / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ساختمان داده ها / تابستان 94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / طراحی الگوریتمها / امتحانات 93-89 (238 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / طراحی الگوریتمها / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / طراحی الگوریتمها / تابستان 94 (23 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم / امتحانات 97-89 (259 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / معادلات دیفرانسیل / امتحانات 93-89 (136 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / معادلات دیفرانسیل / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 97-95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / سیگنالها و سیستم ها / امتحانات 93-91 (100 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / سیگنالها و سیستم ها / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / سیگنالها و سیستم ها / تابستان 94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مبانی کامپیوتر و برنامه سازی / امتحانات 93-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مبانی کامپیوتر و برنامه سازی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / شبیه سازی کامپیوتری / امتحانات 97-89 (236 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مدارهای منطقی / امتحانات 93-90 (166 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مدارهای منطقی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مدارهای منطقی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / معماری کامپیوتر / امتحانات 97-89 (250 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / فیزیک 1 / امتحانات 92-89 (138 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / فیزیک 1 / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / فیزیک 1 / نیمسال دوم 97-93 (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / فیزیک 2 / امتحانات 92-89 (158 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / فیزیک 2 / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / فیزیک 2 / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ریاضی 2 ، ریاضی کاربردی 1 / امتحانات 97-89 (165 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ساختمان گسسته،مبانی ترکیبات / امتحانات 97-88 (183 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / اصول طراحی پایگاه داده ها / امتحانات 97-90 (254 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مبانی نظری محاسبه ، نظریه اتوماتها و زبانها ، نظریه زبانها و ماشین ها / امتحانات 97-88 (349 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / اصول طراحی کامپایلر / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / اصول طراحی کامپایلر / تابستان 94 (27 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / آمار و احتمالات مهندسی / نیمسال اول 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / آمار و احتمالات مهندسی / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / تحلیل و طراحی سیستم ها / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ریاضی عمومی 1 / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ریاضیات گسسته / نیمسال اول 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ریاضیات گسسته / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / نظریه زبان ها و ماشین ها / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / نظریه زبان ها و ماشین ها / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / نظریه زبان ها و ماشین ها / تابستان 94 (26 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مدارهای الکتریکی / نیمسال اول 93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مدارهای الکتریکی / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / مدارهای الکتریکی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر / ذخیره و بازیابی اطلاعات / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 6997 (در 61 بسته و 34 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 661000 و با تخفیف: 430000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  430000  ریال


خرید آنلاین