بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / اخلاق اسلامی / امتحانات 97-88 (330 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / امتحانات 97-88 (335 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / انقلاب اسلامی ایران / امتحانات 97-88 (354 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / آیین زندگی / امتحانات 97-88 (382 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / تربیت بدنی 2 / امتحانات 97-89 (292 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / فارسی عمومی / امتحانات 97-90 (348 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / فلسفه اخلاق / امتحانات 97-89 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / زبان عمومی / امتحانات 97-88 (551 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / امتحانات 97-88 (330 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / تفسیر موضوعی قرآن / امتحانات 97-88 (390 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / جمعیت و تنظیم خانواده / امتحانات 97-88 (374 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / آشنایی با دفاع مقدس / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / اندیشه اسلامی 1 / امتحانات 97-91 (120 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / اندیشه اسلامی 2 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی / اندیشه سیاسی امام خمینی / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 4286 (در 15 بسته و 15 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 360000 و با تخفیف: 288000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  288000  ریال


خرید آنلاین