بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / زبان عمومی / امتحانات 97-88 (517 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / امتحانات 97-88 (322 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / انقلاب اسلامی ایران / امتحانات 97-88 (359 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / فارسی / امتحانات 97-88 (620 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 1818 (در 4 بسته و 4 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 120000 و با تخفیف: 108000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  108000  ریال


خرید آنلاین